Vytvořeno - Jan Brlica - Grafik Brno
info@kapcz.cz
+420 539 015 900

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydávány společností KAP CZ, s.r.o., IČ: 25584065, se sídlem Dolnice 712/10, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35670.

Společnost KAP CZ s.r.o. je správcem osobních údajů (dále také jako „Správce“), jelikož určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikované fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Správce vydává tyto Zásady za účelem ochrany osobních údajů v souladu s legislativou České republiky a legislativou Evropského společenství, zejména Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“, které slouží jako interní instrukce zaměstnavatele a poučení subjektu údajů o jejich právech.

II. Účely zpracování osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje:

 • a) Za účelem plnění smluv
  Jedná se zejména o pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli Správce na dodávku služeb a zboží a smlouvy s odběrateli Správce na dodávku služeb a zboží, kdy Správce zpracovává osobní údaje v databázi za účelem realizace uzavřených smluv a komunikace se smluvními partnery, ukládá uzavřené smlouvy v elektronické a v písemné podobě.

 • b) Za účelem splnění právních povinností správce
  Jedná se zejména o plnění povinností stanovené právními předpisy při podnikání Správce, kdy zákony vyžadují, aby správce předával osobní údaje státní orgánům či třetím osobám nebo je takové předání založeno smluvním ujednáním mezi Správcem a subjektem údajů.

 • c) Za účelem ochrany oprávněných zájmů správce
  V některých případech nakládá Správce s osobními údaji, pokud je to nutné k ochraně jeho oprávněných zájmů, například v případě správních či soudních řízeních, případně je toto nakládání nezbytné z jiných důvodů pro podnikání Správce, například shromažďování osobních údajů uchazečů o zaměstnání, potenciálních zákazníků a dodavatelů.

2.2 Správce zpracovává osobní údaje o jednotlivcích, zaměstnancích, dodavatelích (včetně poskytovatelů služeb třetích stran), kontraktorech, propojených společnostech, zástupcích a firemních zákaznících. Údaje mohou obsahovat jméno a příjmení osoby, akademické či jiné tituly, datum narození, rodné číslo, fotografii, kontaktní údaje (email, telefon, adresu) a další informace nezbytné pro účely plnění smlouvy, zaměstnání osob nebo podnikání se subjektem údajů nebo právnickou osobou, za níž subjekt údajů jedná.

2.3 Správce může předávat osobní údaje společnostem, s nimiž tvoří koncern, za účelem vyhodnocování hospodářských výsledků plánování dalších podnikatelských aktivit, optimalizace smluvních vztahů s dodavateli a odběrateli, výkonu práce pro jiného zaměstnavatele v rámci koncernu a dále subdodavatelům Správce, kteří vyhodnocují výsledky podnikání Správce, vytváří marketingové kampaně a podnikatelské strategie. Tam, kde je to možné, budou údaje v co největší míře anonymizovány.

2.4 Ke zpracování osobních údajů nedochází podle čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení.

2.5 Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.6 Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země není.

III. Prostředky zpracování osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje pomocí prostředků elektronických databází a seznamů, které jsou obsaženy v používaném softwaru Správce přístupných pomocí počítačů a smart zařízení a zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech. Software je instalován buď na serveru správce, který je umístěn v sídle Správce nebo v jednotlivých zařízeních (stolních PC, noteboocích, smart zařízeních). Dále Správce používá tištěné databáze a listiny s osobními údaji.

3.2 Listinné dokumenty obsahující osobní údaje jsou uloženy v kanceláři Správce a archivu Správce, které se nacházejí v sídle Správce. Osobní údaje v listinné jsou uchovávány v uzamykatelných místnostech a mají k nim přístup pouze zaměstnanci Správce. Přijatá opatření k ochraně osobních údajů za dobu činnosti společnosti nevedla k žádným únikům osobních údajů ani k jejich zneužití, a proto je možné považovat zvolenou míru zabezpečení za dostatečnou.

IV. Zásady zabezpečení osobních údajů

4.1  Všichni zaměstnanci Správce a osoby pro Správce pracující, jsou povinni dodržovat tyto Zásady a právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména jsou povinni:

  • a) Zdržet se jakéhokoliv neoprávněného nakládání s osobními údaji
   Všechny osoby, které se dostanou do styku s osobními údaji zpracovávaných Správcem jsou povinny je využívat pouze k účelu, k němuž byly poskytnuty, zakazuje se jim tyto údaje bezdůvodně kopírovat, zálohovat pro vlastní potřebu nebo potřebu třetí osoby. Dále jsou povinny šetřit práva subjektu údajů, tj. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel zpracování.
  • b) Zajistit zabezpečení osobních údajů před jejich zneužitím či krádeží

   Všechny osoby, které se dostanou do styku s osobními údaji zpracovávaných Správcem jsou povinny zajistit jejich ochranu proti zneužití či krádeži, a to tak, že všechny přístupy k osobním údajům v elektronické podobě budou chráněny heslem, tato hesla či přístupové údaje nesdělí žádné třetí osobě a osobní údaje nezpřístupní ani jiným způsobem, například předáním osobních údajů v listinné podobě. Serverovna, kde jsou osobní data zpracovávána elektronicky je umístěna v sídle Správce a je umístěna v samostatné místnosti s názvem „Serverovna“. Tato místnost musí být uzamčena a klíč musí být k dispozici pouze správci serveru. Osobní údaje nesmí být kopírovány mimo server. Osobní údaje vedené v listinné podobě musí být umístěny v uzamykatelné skříni případně takovým způsobem, který znemožňuje jejich zneužití či krádež.

4.2 Jakékoliv zjištěné porušení či ohrožení osobních údajů je každý povinen hlásit bezodkladně jednateli společnosti nebo na emailovou adresu info@kapcz.cz

4.3 Každá osoba, která přichází do styku s osobními údaji Správce a zpracovává je, je povinna seznámit se s těmito Zásadami a podepsat Záznam o poučení oprávněné osoby.

V. Informace o právech subjektů údajů

5.1 Subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů.

5.2 Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

5.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

5.4 Právo na omezené zpracování.

5.5 Právo na přenositelnost údajů.

5.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

5.7 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.  

5.8 Právo odvolat souhlas. 
V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

5.9 Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Subjekt údajů může podat stížnost na způsob, jakým Správce zpracoval jeho osobní údaje. Správce může subjekt údajů kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad. V případě stížnosti musí stěžovatel poskytnout Správci své jméno a kontaktní údaje. Správce prošetří stížnost a odpoví na stížnost do 30 dnů. Pokud se subjekt údajů bude domnívat, že Správce nedokázal uspokojivě vyřešit jeho stížnost, můžete si dále stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz

5.10 Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout. Pokud nebudou údaje poskytnuty nedojde k uzavření příslušné smlouvy nebo ji nebude moci Správce realizovat.

 

VI. Použití souborů cookies

6.1 Informace shromažďuje Správce také prostřednictvím různých technologií, jako jsou soubory cookies. Jedná se o návštěvy stránek Správce a aplikací nebo používání aplikací Správce na webech nebo platformách třetích stran. Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace do osobního počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Umožňují společnosti zadat cookies do zařízení uživatele, rozpoznat tuto osobu přes webové stránky či zařízení nebo webový prohlížeč. Cookies slouží k řadě účelů. Například Správci nebo třetím stranám pomáhají pochopit, která část webu Správce je nejoblíbenější, pomáhá zjistit, které stránky a funkce návštěvníci nejvíce využívají a kolik času tráví na webových stránkách.

 

VII. Doba zpracování osobních údajů

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy je 5 let od konce oprávnění či povinnosti ke zpracování osobních údajů.

VIII. Kontaktní údaje na správce

Máte-li komentář nebo dotaz ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte Správce. Webové stránky Správce a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které Správce nevlastní ani nekontroluje, a není zodpovědný za postupy ochrany osobních údajů na těchto stránkách.

KAP CZ, s.r.o.

IČ: 25584065

Dolnice 712/10, Řečkovice, 621 00 Brno,

zapsaná obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35670

Tel: +420 539015900

Fax: +420 539015902

E-mail: info@kapcz.cz

Kde nás najdete

KapCz kontakty telefon+420 539 015 900
Kapcz fax+420 539 015 902

Sídlo společnosti:
KAP CZ, s.r.o.
Cupákova 6
621 00 Brno

Česká republika
DIČ: CZ25584065

Registrace u KOS v Brně dne 1. ledna 2000 pod značkou C, 35670

Provozovna:
KAP CZ, s.r.o.
Cupákova 6
621 00 Brno

Česká republika

Mapa