Vytvořeno - Jan Brlica - Grafik Brno
info@kapcz.cz
+420 539 015 900

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány společností KAP CZ, s.r.o. se sídlem Brno, Dolnice 712/10, PSČ 621 00, IČ 25584065, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35670 (dále jen „společnost“) a jsou závazné pro všechny zakázky (smlouvy, objednávky) sjednané mezi společností a jejím zákazníkem.

2. Práva a povinnosti neupravené závaznou objednávkou ani těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na obchodní případy, kdy mezi společností a zákazníkem je uzavřena Rámcová smlouva o poskytování služeb.

 

2. Odpovědnost za správnost předaných podkladů

1. Zákazník odpovídá za to, že požadavky na zpracování služeb či dodání výrobků  a předané podklady pro zpracování služeb či dodání výrobků jsou v souladu s právními normami, tj. že jejich použitím, a to samostatně či v jejich kombinaci při plnění smlouvy společností KAP CZ s.r.o. nedojde k porušení závazných právních předpisů.

2. V případě, že se v budoucnu prokáže, že podklady či požadavky předané zákazníkem společnosti KAP CZ s.r.o. byly v rozporu se závaznými právními předpisy a v důsledku této skutečnosti vznikne společnosti KAP CZ s.r.o. škoda, je zákazník povinen tuto škodu společnosti KAP CZ uhradit. Škodou může zejména být zaplacená pokuta udělená státním orgánem České republiky či náhrada uložená soudem v občanskoprávním řízení, případně náklady na právní zastoupení společnosti KAP CZ s.r.o. ve správních či soudních řízeních vyvolaných předáním a použitím nezákonných podkladů či zadání zakázky v rozporu právními předpisy.  

3. KAP CZ s.r.o. má právo odstoupit od smlouvy, pokud v průběhu zpracování zakázky vyjde najevo, že předmětem zakázky je plnění, které je v rozporu se závaznými právními předpisy. V takovém případě má společnost KAP CZ s.r.o. právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů a zákazník je povinen tyto účelně vynaložené náklady po jejich vyúčtování zaplatit.  

 

3. Záruka za jakost

1. Pokud se jedná o zboží, které KAP CZ s.r.o. zakoupí od jiného dodavatele, na toto zboží se poskytuje záruka 1 rok od jeho dodání společnosti KAP CZ s.r.o. Délka záruční doby bude vždy sdělena zákazníkovi při dodání zboží.

2. Na zboží vyrobené společností KAP CZ s.r.o. se vztahuje záruka 1 rok od jeho dodání zákazníkovi.    

3. Vady zboží, které se vyskytnou v záruční době je zákazník povinen uplatnit u společnosti KAP CZ s.r.o. neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 7-mi pracovních dnů. V případě, že vada nebude uplatněna v této lhůtě, právo ze záruky zákazníkovi zaniká.  

 

4. Platební podmínky

1. KAP CZ s.r.o. je oprávněna vyúčtovat sjednanou cenu kdykoliv po dodání objednávky, a to i částečném dodání. Sjednaná cena stanovená kalkulací je splatná do 10-ti dnů od jejího vyúčtování. Cena bude vyúčtována daňovým dokladem  – fakturou.

2. V případě prodlení s úhradou sjednané ceny je zákazník povinen zaplatit společnosti KAP CZ s.r.o. smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok společnosti KAP CZ, s.r.o domáhat se náhrady škody, která z prodlením s úhradou sjednané ceny vznikla.

3. Zákazník je povinen zaplatit společnosti KAP CZ s.r.o.  jednorázovou smluvní pokutu za sepsání výzvy k zaplacení jejím právním zástupcem ve výši 2.400,- Kč, pokud bude zákazník v prodlení delším jak 30 dnů.

 

5. Závěrečné ustanovení

1. Zákazník nesmí svoje smluvní práva bez výslovného souhlasu společnosti KAP CZ s.r.o. převést na třetí osobu ani nemůže jednostranně započíst své pohledávky.

2. Obě strany se zavazují udržovat veškeré informace zajištěné při plnění smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám žádné informace, které získaly v souvislosti s realizací smlouvy, které by mohly poškodit vzájemné vztahy nebo jednu ze smluvních stran nebo které je nutno vzhledem k jejich povaze považovat za důvěrné.

3. Pro případ doručování listin souvisejících se smlouvou (faktura, odstoupení. reklamace apod.) platí, že budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě. V pochybnostech platí, že listina byla doručena pátý pracovní den ode dne jejího dojití do dispozice druhé smluvní strany.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2014 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku podpisu smlouvy.adsasadasdeczxuiu

Kde nás najdete

KapCz kontakty telefon+420 539 015 900
Kapcz fax+420 539 015 902

Sídlo společnosti:
KAP CZ, s.r.o.
Cupákova 6
621 00 Brno

Česká republika
DIČ: CZ25584065

Registrace u KOS v Brně dne 1. ledna 2000 pod značkou C, 35670

Provozovna:
KAP CZ, s.r.o.
Cupákova 6
621 00 Brno

Česká republika

Mapa